Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

 

Projekt 2021
Projekt „Razem Aktywni” nr RPLD.11.01.03-10-0002/20

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.3 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022r.
Całkowita wartość projektu wynosi:  576 105,34 PLN, 
w tym dofinansowanie w wysokości: 488 504,38 PLN,
wkład własny w wysokości: 87 600,96 PLN.

Głównym celem projektu jest:
Wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci w wieku 3-8 lat, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 221 – Integracyjnego w Łodzi poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowych zajęć wspierających oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 14 nauczycieli przedszkola poprzez udział w szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja projektu została poprzedzona diagnozą na podstawie indywidualnego zapotrzebowania placówki, zatwierdzoną przez organ prowadzący, z której wniosków wybrana została grupa docelowa oraz zakres wsparcia. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. Terapia ręki skierowana będzie do dzieci posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego. Dzięki oddziaływaniom terapeutów, którzy ukończą kurs Terapii ręki, dzieci wzmocnią obręcz barkową a tym samym usprawnią ruchy rąk, dłoni i palców. Poprawa sprawności manualnych wpłynie na rozwój samodzielności, przełoży się na lepszą współpracę dzieci w grupie. Zajęcia prowadzone będą w każdej grupie przez nauczyciela wspomagającego. Każde dziecko będzie brało udział w indywidualnych zajęciach  raz w tygodniu przez pół godziny.
 2. Arteterapia będzie miała na celu likwidowanie zaburzeń kompetencji społecznych
   i komunikacji poprzez działania artystyczne. Prowadzić ją będą nauczyciele, którzy ukończą certyfikowane szkolenie w tym zakresie. Zajęcia odbywać się będą cztery razy w tygodniu -  2 razy pół godziny i 2 razy po 1 godzinie (razem 3 godziny tygodniowo ) w każdej grupie. W ramach zajęć prowadzona będzie: plastykoterapia (terapia z wykorzystaniem sztuk wizualnych i plastycznych ) choreoterapia (taniec i ekspresja ruchowa), teatroterapia (teatr edukacyjny) i biblioterapia (bajkoterapia). Terapia skierowana będzie do dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, przy współudziale pozostałych wychowanków grupy.
 3. Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne będą miały na celu budowanie poczucia bezpieczeństwa, poznanie siebie, świadomego dzielenia się przestrzenią z innymi i nawiązanie z pozostałymi dziećmi bliskiego kontaktu. Zajęcia wpłyną na poprawę umiejętności społecznych dzieci. Ponadto maluchy usprawnią motorykę, poprawią sprawność i możliwości ruchowe swojego ciała. Zajęcia skierowana będą do dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, przy współudziale pozostałych wychowanków grupy. Prowadzone będą przez nauczycieli, którzy ukończą kurs metody Ruchu Rozwijającego. Odbywać się będą  raz w tygodniu przez godzinę w każdej grupie.

W celu prawidłowej realizacji projektu zakupiony zostanie m.in.: sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, sprzęt nagłaśniający, sprzęt muzyczny. Pomoce do arteterapii - materiały i akcesoria artystyczne, instrumenty i przybory muzyczne, gry, teatrzyki, pacynki. Pomoce do terapii ręki oraz pomoce do zajęć metodą  W.Sherborne i książki.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „RAZEM AKTYWNI”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: „Razem aktywni” numer projektu RPLD 11.01.03-10-0002/20, zwany w dalszej części projektem.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.3 Edukacja przedszkolna - Miasto Łódź, Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 3. Projekt jest realizowany przez Miasto Łódź/ Przedszkole Miejskie nr 221 – Integracyjne Łodzi, w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r.
 4. Nadzór nad właściwą realizacją Projektu będzie sprawował Zespół projektowy.
 5. Biuro projektu prowadzone w okresie jego realizacji pod adresem: Przedszkole Miejskie nr 221 – Integracyjne, al. Rydza- Śmigłego 38, 93-281 Łódź.
 6. Kontakt z Zespołem projektowym:
 1. Miejscem realizacji projektu będzie: Przedszkole Miejskie nr 221 – Integracyjne w Łodzi, al. Rydza – Śmigłego 38, 93-281 Łódź.
 2. Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa:
 • cele i założenia Projektu;
 • zakres i formy wsparcia;
 • kryteria rekrutacji uczestników Projektu oraz warunki ich uczestnictwa w Projekcie;
 • uprawnienia i obowiązki uczestników;
 • postanowienia końcowe.
 • 2. ZAKRES I FORMY WSPARCIA

Celem głównym projektu jest:

Wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci w wieku 3-9 lat, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 221 – Integracyjnego w Łodzi poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w okresie od dnia 01.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r. oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 9 nauczycieli, 5 pedagogów specjalnych, poprzez udział w szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w okresie od dnia 01.08.2021r do dnia 31.07.2022 r.

 • 3. ZAKRES I FORMY WSPARCIA
 1. Projekt obejmuje wsparcie w postaci organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 221 – Integracyjnego w Łodzi przez okres 11 miesięcy, oraz nabycie kompetencji przez 9 nauczycieli i 5 pedagogów specjalnych w zakresie  „Arteterapii” i „ Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne” oraz 5 pedagogów specjalnych w zakresie „Terapii ręki”
 2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 20 dzieci, wychowanków Przedszkola Miejskiego nr 221 – Integracyjnego w Łodzi, o następujące zajęcia dodatkowe:
 • Arteterapia w tym: plastykoterapia, teatroterapia,. choreoterapia, biblioterapia
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Terapia ręki
 1. Doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i pomoce umożliwiające prowadzenie zaplanowanych zajęć/terapii.
 2. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 221 – Integracyjnego.
 • 4. KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ WARUNKI ICH UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 1. Rekrutacja dzieci do Projektu przeprowadzona zostanie we wrześniu 2021 r. w sposób bezstronny z poszanowaniem zasady równości szans i płci.
 2. Uczestnictwo w projekcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt skierowany jest do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 221 Integracyjnego w Łodzi z uwagi na występujące u nich niepełnosprawności:
 • niepełnosprawność ruchowa w tym afazja,
 • autyzm,
 • słuchowa (dzieci niesłyszące)
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola, a tym samym do udziału w projekcie będzie prowadzona poprzez wypełnienie wniosku rekrutacyjnego do przedszkola przez rodziców, opiekunów prawnych. Drugim niezbędnym dokumentem przyjęcia dziecka do projektu będzie orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
 2. Na podstawie diagnozy potrzeb i możliwości, dzieciom przyznane zostaną odpowiednie formy wsparcia w postaci dodatkowych zajęć zaprojektowanych we wniosku. Informacja o udzielonych formach wsparcia przekazana zostanie rodzicom/ opiekunom prawnym.
 3. Udział dziecka w projekcie będzie możliwy po złożeniu przez rodziców/opiekunów prawnych następujących dokumentów:
 • Deklaracji uczestnictwa/zgody rodziców opiekunów prawnych na udział dziecka w zajęciach w ramach projektu „Razem aktywni”.
 • Oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego.
 1. Drugą grupą objętą wsparciem stanowią nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Rekrutacja nauczycieli do udziału w szkoleniach odbędzie się w czerwcu 2021 r.
 3. Spośród nauczycieli zatrudnionych w placówce zostanie wyłonionych 9-ciu nauczycieli i 5-ciu pedagogów specjalnych którzy wezmą udział w szkoleniach.
 4. Udział nauczycieli w  szkoleniach musi być zgodny z kierunkami nauczania oraz potrzebami przedszkola.
 • 5. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 1. Uczestnik projektu jest uprawniony do korzystania z form wsparcia określonych w § 3.
 2. Regularnego uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach Projektu.
 3. Rodzic/ Opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na wykonywanie fotografii
  i materiałów audiowizualnych obejmujących wizerunek dziecka i publikację materiałów zdjęciowych, materiałów audio-wizualnych z udziałem dziecka na stronach internetowych, w środkach masowego przekazu, w celach informacyjnych
  i promocyjnych projektu „Razem aktywni” oraz na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Zobowiązuję się do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych.
 5. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych dziecka w ramach projektu „Razem aktywni” realizatora projektu do celów niezbędnych przy rekrutacji, organizacji działań w projekcie, monitoringu, ewaluacji i kontroli oraz na badanie ewaluacyjne.
 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 221 – Integracyjnego w Łodzi, w oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego.
 3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie przedszkolnej.
 4. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

 

Harmonogram zajęć WRZESIEŃ

Harmonogram zajęć PAŹDZIERNIK

Harmonogram zajęć LISTOPAD

Harmonogram zajęć GRUDZIEŃ

Harmonogram zajęć STYCZEŃ

Harmonogram zajęć LUTY

Harmonogram zajęć MARZEC

Harmonogram zajęć KWIECIEŃ

Harmonogram zajęć MAJ

Harmonogram zajęć CZERWIEC